IOAN BRAGHESIU

Despre Ioan Braghesiu

[RO] “De la cununie la agenție”, o referire la originile noastre ca fotografi de nuntă și la drumul nostru către ceea ce suntem astăzi – o agenție de publicitate cu o echipă completă și complexă.

Numele meu este Ioan Bragheșiu și reprezint Vizibil, o agenție care oferă totul: videografie, web design si grafica si social media marketing – toate sub aceeași egidă. Suntem oameni cu conținut mereu la ei, iar pasiunea noastră pentru creație ne ghidează în fiecare proiect. Ne plac conceptele și soluțiile inovatoare care conduc către rezultate tangibile. Echipa noastră nu se oprește niciodată din a depăși granițele creativității. Explorăm cele mai înalte culmi și acceptăm toate provocările pentru a aduce proiectele noastre la viață.

Povestea noastră și a mea, de asemenea, a început în urmă cu ani buni, când am pornit ca fotografi de nuntă. Am trecut prin multe etape, am dezvoltat studioul nostru și ne-am diversificat portofoliul pentru a include o gamă variată de servicii fotografice. Am făcut investiții semnificative în tehnologie și ne-am adaptat constant la schimbările din industrie.

Am învățat că fotografia și vizualul sunt esențiale pentru a comunica cu audiența corectă și că adevărata magie se întâmplă atunci când tehnica și creativitatea se întâlnesc.

Totul a început în 2008, în plină criză economică, când m-am apucat de fotografie. Aveam nevoie de imagini pe care să le editez, pentru că da, eram mai pasionat de editare decât de fotografie în sine. În 2010, am ales calea fotografiilor de nuntă, împreună cu alți 3 colegi și prieteni, formând o echipă foto-video. Scopul nostru era să câștigăm bani pentru a investi în echipament. Cu timpul, în 2012, am rămas doar în doi, dar cu o mare motivație de creștere.

În 2013, am făcut un pas important în călătoria noastră și am deschis primul nostru studio în Brașov. Acest moment a reprezentat o cotitură semnificativă în evoluția noastră ca fotografi și creatori vizuali. A fost momentul în care am început să ne diversificăm portofoliul, înțelegând că lumea fotografiei și a vizualului este mult mai vastă și mai bogată decât am anticipat inițial. De la această etapă înainte, am privit fotografia ca pe o formă de artă, iar fiecare proiect a fost o nouă șansă pe care am putut să o folosim pentru a ne exprima creativitatea.

Fotografiam totul, de la evenimente, cu o atenție deosebită acordată nunților și botezurilor, unde fiecare moment era o poveste în sine, capturată într-un stil autentic și emoțional. Ședințele foto de familie au devenit o altă sursă de inspirație pentru noi, unde am avut privilegiul de a crea amintiri pentru generații întregi. Portretele au fost o altă dimensiune pe care am explorat-o, încercând să surprindem nu doar trăsăturile fizice ale subiecților noștri, ci și esența și personalitatea fiecărei persoane într-un mod unic.

În paralel, am experimentat cu fotografia de club, unde ne-am jucat cu lumina și culorile pentru a captura energia inconfundabilă a momentelor de distracție și dans. Fiecare scenă de club a fost o nouă oportunitate de a surprinde viața în mișcare și de a transforma acele momente trecătoare în amintiri durabile.

Un alt proiect care ne-a captivat în această perioadă a fost fotografia pentru absolvenții de liceu. A fost o onoare să contribuim la crearea unor amintiri de absolvire foarte faine pentru tinerii care intrau într-o nouă etapă a vieții lor. Aceste proiecte au adus în mod constant diversitate și progres în munca noastră și ne-au consolidat cunoștințele și abilitățile în fotografierea subiectilor umani în momente cheie.

Website | Instagram | Facebook

În 2016, am luat o decizie îndrăzneață – am hotărât să depunem un proiect pentru finanțare europeană prin programul Regio, cu un buget de 230.000€. A fost un pas semnificativ care ne-a dat mijloacele financiare pentru a investi în tehnologie de ultimă oră și a ne dezvolta serviciile în continuare. Acest proiect a reprezentat un alt punct de cotitură în dezvoltarea noastră, oferindu-ne oportunitatea de a ne consolida poziția la nivel regional in industria fotografica

Anul 2018 a fost un moment de creștere rapidă pentru noi. Am intensificat eforturile în dezvoltarea administrării online și a managementului în social media. În același an, am făcut un salt mare și ne-am mutat într-un spațiu mult mai mare, care să ne permită să ne dezvoltăm și mai mult. Acest pas ne-a oferit șansa de a avea o prezență mai puternică în industrie și de a satisface cerințele tot mai diverse ale clienților noștri. Am început să căutăm colaboratori pentru servicii conexe, cum ar fi grafica, web design-ul și producția video, aducând în echipă oameni talentați cu abilități diferite. În plus, am angajat primul membru dedicat al echipei noastre pentru partea de social media.

În 2019, am finalizat proiectul de finanțare depus în 2016, am încheiat cu achizițiile și noile angajări, dar am început și cei 3 ani de monitorizare în care trebuia sa îndeplinim responsabilitățile asumate. Astfel, am devenit o echipă de 11 persoane la începutul anului 2020, cu un brand nou pentru zona comercială – Vizibil.eu, lansat online și pregătit să ofere servicii de cea mai înaltă calitate.

Cu toate acestea, în martie 2020, totul s-a oprit brusc, iar provocările pandemiei ne-au redus activitatea la zero. Însă, ne-am pus cu adevarat pe treabă și ne-am dezvoltat mai mult decât am fi sperat cu un an în urma. Am urmat, în mod conștient și asumat principiul conform căruia ” nu ne permitem sa ratăm o criza” iar efectul a fost unulmai mult decât pozitiv.

Astăzi, în 2023, suntem prezenți pe piață cu mai multă ambiție ca niciodată. Facem în continuare investiții semnificative și ne confruntăm cu provocări tot mai mari. Am ales să renunțăm la partea de evenimente și să ne concentrăm strict pe zona comercială, cu scopul de a deveni lideri de piață în segmentul de producție foto și video comercială în următorii ani.

Închei cu promisiunea că Vizibil va continua să creeze și să inoveze!

[EN] “From Wedding to Agency” – a reference to our origins as wedding photographers and our journey to what we are today – a full-fledged advertising agency.

My name is Ioan Bragheșiu and I represent Vizibil, an agency that offers everything: videography, web design, graphics and social media marketing – all under one roof. Our passion for creativity guides us in every project, we appreciate innovative concepts and solutions that lead to tangible results. Our team never stops pushing the boundaries of creativity. We explore the highest peaks and embrace all challenges to bring our projects to life.

Our story and mine as well, began many years ago when we started as wedding photographers. We went through many stages, developed our studio and diversified our portfolio to include a wide range of photography services. We made significant investments in technology and constantly adapted to industry changes.

We learned that photography and visuals are essential for communicating with the right audience and true magic happens when technique and creativity come together.

It all began in 2008, in the midst of an economic crisis, when I started with photography. I needed images to edit because, yes, I was more passionate about editing than photography itself. In 2010, I chose the path of wedding photography, together with three other colleagues and friends, forming a photo-video team. Our goal was to earn money to invest in equipment. Over time, in 2012, only two of us remained, but with great motivation for growth.

In 2013, we took a significant step in our journey and opened our first studio in Brașov. This moment marked a significant turning point in our evolution as photographers and visual creators. It was when we began diversifying our portfolio, realizing that the world of photography and visuals is much broader and richer than we initially anticipated. From this point forward, we viewed photography as an art form and every project was a new opportunity to express our creativity.

We photographed everything, from events, with special attention to weddings and baptisms, where each moment was a story in itself, captured in an authentic and emotional style. Family photo sessions became another source of inspiration for us, where we had the privilege of creating memories for generations. Portraits were another dimension we explored, trying to capture not only the physical features of our subjects but also the essence and personality of each person in a unique way.

We experimented the club photography, playing with light and colors to capture the unmistakable energy of moments of fun and dance. Every club scene was a new opportunity to capture life in motion and transform those fleeting moments into lasting memories.

Another project that captivated us during this time was photography for high school graduates. It was an honor to contribute to creating great graduation memories for young people entering a new stage in their lives. These projects consistently brought diversity and progress to our work and strengthened our knowledge and skills in photographing human subjects in key moments.

In 2016, we made a bold decision – we decided to submit a project for European funding through the Regio program, with a budget of €230,000. This was a significant step that provided us with the financial means to invest in state-of-the-art technology and further develop our services. This project represented another turning point in our development, offering us the opportunity to consolidate our position at the regional level in the photography industry.

The year 2018 was a period of rapid growth for us. We intensified our efforts in online and social media management. In the same year, we took a big leap and moved to a much larger space, allowing us to expand even further. This step gave us the chance to have a stronger presence in the industry and meet the increasingly diverse demands of our clients. We began seeking collaborators for related services such as graphics, web design and video production, bringing talented individuals with different skills into our team. Additionally, we hired the first dedicated member of our social media team.

In 2019, we completed the funding project submitted in 2016, wrapped up acquisitions and new hires, but also began the three years of monitoring in which we had to fulfill our assumed responsibilities. Thus, we became a team of 11 people at the beginning of 2020, with a brand new presence in the commercial area – Vizibil.eu, launched online and ready to offer the highest quality services.

However, in March 2020, everything came to a sudden halt and the challenges of the pandemic reduced our activity to zero. Nevertheless, we truly rolled up our sleeves and developed more than we could have hoped for a year ago. We consciously and boldly followed the principle that “we can’t miss a crisis” and the effect was more than positive.

Today, in 2023, we are here with more ambition than ever. We continue to make significant investments and face ever greater challenges. We have chosen to let go of the events side and focus strictly on the commercial area with the goal of becoming market leaders in the commercial photo and video production segment in the next years.

We promise that Vizibil will continue to create and innovate!

Scroll to Top

This website is using cookies. By using www.weddcamp.com, you agree to the use of our cookies.